Osobné údaje a ich ochrana

1. Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje: Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje, okrem iného, v nasledujúcich prípadoch:

 • ak nás kontaktujete priamo, napr. prostredníctvom domovskej stránky prevádzkovateľa s cieľom požiadať o informácie o produktoch Colbert MD.
 • ak nakupujete produkt alebo službu priamo od nás
 • ak udelíte súhlas na marketingovú komunikáciu s vašou osobou

Ak poskytujete údaje v mene niekoho iného, musíte zabezpečiť, aby mu boli predtým poskytnuté tieto zásady ochrany osobných údajov. Ak ste mladší ako 16 rokov, prosím neposkytnite nám žiadne vaše údaje, pokiaľ na to nemáte súhlas vášho rodiča alebo poručníka. Prosím pomôžte nám priebežne aktualizovať vaše údaje tým, že nás budete informovať o akýchkoľvek zmenách vašich kontaktných údajov alebo preferencií.

2. Aké údaje môžu byť o vás zhromažďované: môžu byť o vás zhromažďované nasledujúce druhy údajov

 • kontaktné údaje – meno, titul, iniciály, adresa, telefónne čísla, e-mailová adresa,
 • osobné informácie – dátum narodenia/vek, uprednostnený kontaktný kanál, meno,
 • používanie stránky a komunikácie – ako používate našu stránku a či otvárate alebo preposielate našu komunikáciu, vrátane informácií zhromaždených prostredníctvom súborov cookies a iných sledovacích technológií.
 • údaje o predaji a službách – informácie týkajúce sa nákupov, vrátane ID zákazníka, podpory, sťažností a reklamácií.

3. Ako môžu byť použité vaše údaje:

Použitie osobných údajov podľa predpisov EÚ o ochrane údajov musí byť založené na jednom z viacerých právnych základov a vyžaduje sa od nás, aby sme určili právny základ v súvislosti s každým použitím uvedeným v týchto zásadách ochrany. Právne základy, ktoré používame na zdôvodnenie každého použitia vašich údajov, uvádzame vedľa použitia.

Zákaznícka podpora a marketing – reagovať na dotazy a prinášať vám novinky a ponuky

Predajca zhromažďuje kontaktné údaje, osobné informácie, údaje o histórii zákazníka, použitie stránky a komunikácie a môže používať údaje o predaji s cieľom určiť, ktoré novinky a ponuky vás s najväčšou pravdepodobnosťou zaujmú a kontaktovať vás v súvislosti s týmito ponukami v súlade s vašimi marketingovými preferenciami.

Zdôvodnenie použitia: Súhlas, oprávnený záujem

Marketingový súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný s účinkom do budúcnosti. Zákazník môže aj namietať voči spracúvaniu pre priame marketingové účely.

Predaj produktov – spracovať vaše objednávky

Prevádzkovateľ získava kontaktné údaje, osobné informácie a to za účelom plnenia kúpnych zmlúv vytvorených na e-shope stránky www.colbertmd.sk/.cz/.at.

Poskytnutie osobných údajov na účel predaja je zmluvnou požiadavkou; ich neposkytnutie má vplyv          na správne plnenie zmluvy, prípadne ho môže úplne znemožniť.

Zdôvodnenie použitia: Plnenie zmluvy, oprávnený záujem

Voľba: Zákazník môže kedykoľvek namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie.

Prenos tretím stranám

Osobné údaje môžu byť prenesené tretím stranám, pričom je zabezpečená existencia právneho základu na daný prenos.

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené nasledujúcim subjektom:

Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. – doručenie objednávok

Pay Solutions, a.s. – spracovanie platieb

First Data Slovakia, s.r.o. – spracovanie platieb

SORUDAN Solutions, s.r.o. – spoločnosť poskytujúca IT údržbu stránky www.colbertmd.sk/.cz/.at

Hoci nie je možné zaručiť, že prenos údajov prostredníctvom internetu alebo domovskej stránky bude bez kybernetických útokov, my a naši subdodávatelia a obchodní partneri usilovne pracujeme na udržiavaní fyzických, elektronických a procesných záruk na ochranu vašich údajov v súlade s príslušnými požiadavkami na ochranu osobných údajov.

Všetky vaše údaje sú uložené na bezpečných serveroch (alebo v bezpečných trvalých záznamoch) nás a našich subdodávateľov alebo obchodných partnerov a sú prístupné a používané na základe našich bezpečnostných politík a štandardov (alebo ekvivalentných štandardov našich subdodávateľov alebo obchodných partnerov).

4. Ako zachovávame bezpečnosť vašich údajov:

Využívame rôzne bezpečnostné opatrenia, s cieľom pomôcť chrániť a zachovávať bezpečnosť, integritu a dostupnosť vašich údajov.

Okrem iného využívame opatrenia, ako je:

 • prísne obmedzený osobný prístup k vašim údajom na báze „potreby poznania“ a len pre komunikovaný účel,
 • prenos zhromaždených údajov len v zakódovanej forme,
 • použitie firewall na IT systémy na zakázanie neoprávneného prístupu napr. zo strany hackerov

V prípadoch, kde sme vám poskytli (alebo kde ste si zvolili) heslo, ktoré vám umožňuje získať prístup do niektorých častí našej domovskej stránky, ktorú prevádzkujeme, ste zodpovedný za zachovanie utajenia hesla a dodržiavanie akýchkoľvek iných bezpečnostných postupov, o ktorých vás informujeme. Žiadame vás, aby ste heslo s nikým nezdieľali.

5. Ako dlho uchovávame vaše údaje:

Vaše údaje uchovávame len tak dlho, kým je to nutné pre účel, pre ktorý sme ich získali, a akékoľvek iné dovolené súvisiace účely (napríklad v prípadoch, kde je to relevantné pre obranu nároku proti nám). Takže ak sú údaje použité pre dva účely, ponecháme si ich až do vypršania účelu s dlhšou lehotou, ale prestaneme ich používať pre účel s kratšou lehotou, len čo táto lehota vyprší.

Prístup k vašim údajom obmedzujeme na tie osoby, ktoré ich potrebujú používať pre relevantný účel.

Naše obdobia uchovávania vychádzajú z obchodných potrieb a vaše údaje, ktoré už nie sú potrebné, sú buď nezvratne anonymizované (a anonymizované údaje môžu byť uchovávané) alebo bezpečne zlikvidované.

Použitie na zákaznícku podporu a marketing: Vo vzťahu k vašim údajom používaným pre účely zákazníckej podpory a marketingu si môžeme vaše údaje ponechať pre tento účel až do odvolania súhlasu, ktorým ste nám naposledy poskytli súhlas na spracovanie za týmto účelom.

Použitie na plnenie zmluvy týkajúcej sa predaja: Vo vzťahu k vašim údajom používaným na plnenie akejkoľvek zmluvnej povinnosti voči vám si môžeme ponechať tieto údaje počas trvania platnosti zmluvy, plus 10 rokov na následné riešenie akýchkoľvek dotazov alebo nárokov.

V prípadoch, kde sa uvažuje nad uplatnením nárokov: vo vzťahu k akýmkoľvek údajom v prípadoch, kde sa odôvodnene domnievame, že bude potrebné brániť sa alebo žalovať alebo uplatniť nárok voči vám, nám alebo tretej strane, si môžeme ponechať tieto údaje tak dlho, kým je možné uplatňovať tento nárok.

6. Kontakt na nás, vaše práva týkajúce sa ochrany údajov a vaše právo na sťažnosť adresovanú orgánu na ochranu údajov

Máte právo

 • požadovať od nás, aby sme vám poskytli ďalšie podrobnosti o použití vašich údajov z našej strany,
 • získať prístup k vašim osobným údajom a kópiu údajov, ktoré ste nám poskytli,
 • získať od nás osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej forme a v prípadoch, kde je to technicky realizovateľné – preniesli tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez obmedzenia, pokiaľ je spracovanie vašich údajov založené na vašom súhlase alebo zmluve a je vykonávané automatizovanými prostriedkami,
 • požadovať od nás, aby sme aktualizovali akékoľvek nepresnosti v údajoch, ktoré uchovávame,
 • požadovať od nás, aby sme vymazali akékoľvek údaje, na ktorých použitie už nemáme právny základ,
 • v prípadoch, kde je spracovanie založené na súhlase a vo vzťahu k akémukoľvek priamemu marketingu, odvolať váš súhlas s účinkom do budúcnosti tak, aby sme ukončili predmetné spracovanie,
 • namietať voči akémukoľvek spracovaniu, vrátane profilovania, na základe oprávnených záujmov, z dôvodu vašej konkrétnej situácie, pokiaľ naše dôvody pre vykonanie daného spracovania neprevažujú nad vašimi právami ochrany údajov,
 • požadovať od nás, aby sme obmedzili spôsob použitia vašich údajov z našej strany, napr. počas prešetrovania sťažnosti.

Vaše uplatnenie týchto práv podlieha niektorým výnimkám v záujme zabezpečenia verejného záujmu (napr. prevencia alebo odhalenie trestného činu), našich záujmov (napr. zachovanie dôvernosti uznanej zákonom) alebo práv a slobôd iných. Ak uplatníte ktorékoľvek z týchto práv, overíme vaše oprávnenie a budeme reagovať bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do jedného mesiaca. V zložitých prípadoch alebo v čase prijatia mnohých žiadostí môže byť táto lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o čom vás budeme informovať.

Ak ste nespokojný s použitím vašich údajov z našej strany alebo našou reakciou na akékoľvek uplatnenie týchto práv, máte právo na sťažnosť adresovanú vášmu úradu na ochranu osobných údajov https://www.dataprotection.gov.sk .

Na ochranu osobných údajov sa vzťahuje zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaných v zbierke zákonov SR.

Updating…
 • Žiadne produkty v košíku.