Obchodní podmínky

(platné od 01.06.2023)

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní a reklamační podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Wise solutions, s.r.o., se sídlem Trhová č. 1, 960 01 Zvolen IČO: 45 469 521, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka č. 18114 / S (dále jen „prodávající“) a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího – www.knownskincare.com.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Wise solutions, s.r.o., se sídlem Trhová č. 1, 960 01 Zvolen, IČO: 45 469 521, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka č. 18114 / B,
DIČ: 2023026093
IČ DPH: SK2023026093
Telefon: +421 905 646 291
Email: info@wisesolutions.sk

Orgány dozoru:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom vo Zvolene
Nádvorná 3366/12, 960 35 Zvolen
tel. č.: 048/ 555 23 51

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 048/ 412 49 69

 

1.1. Tyto obchodní a reklamační podmínky ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od těchto obchodních a reklamačních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před těmito obchodními a reklamačními podmínkami. Takto dohodnuté podmínky nesmí být v rozporu s jinými právními úpravami (zkrácení lhůty pro vrácení zboží, záruční doby apod.)

 

1.2. Doplňkovou smlouvou se pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek rozumí smlouva, na základě které kupující nabývá zboží nebo je mu poskytnuta služba, která souvisí s předmětem kupní smlouvy, pokud je zboží dodáváno nebo služba poskytovaná prodávajícím nebo třetí osobou na základě jejich dohody.

 

1.3. Zobrazená kupní cena za zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající zahrnuje daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisům Slovenské republiky a nezahrnuje cenu za přepravu zboží nebo jiné volitelné služby. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním zboží není uvedeno jinak.

 

1.4. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv upravit cenu zboží uvedenou na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje. Změna ceny zboží se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží.

1.5. V případě, že prodávající nedodrží své povinnosti uvedené v platných právních předpisech Slovenské republiky nebo Evropských společenství nebo v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, může si kupující uplatnit své právo vůči prodávajícímu prostřednictvím příslušného soudu.

 

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

 

2.1. Návrh na uzavření kupní smlouvy zasílá kupující prodávajícímu ve formě vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího, kterým zaslal návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva ke zboží označeného kupujícím za kupní cenu a za podmínek uvedených v této objednávce (dále jen „objednávka“).

2.2. Následně po odeslání objednávky obdrží kupující na svou e-mailovou adresu automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího (dále jen „potvrzení doručení objednávky“). Na e-mailovou adresu kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.

 

2.3. Potvrzení doručení obsahuje údaje o tom, že prodávajícímu byla doručena objednávka, a je zároveň akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy (dále jen „akceptace objednávky“).

 

2.4. Akceptace objednávky obsahuje informaci o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o případné ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), případně i jiné potřebné údaje.

2.5. Kupní smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky v elektronické nebo písemné podobě kupujícímu.

 

2.6. Prodávající jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem informoval před odesláním objednávky kupujícího o předsmluvních informacích týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a jiných podmínek tak, že:

 

a) o hlavních vlastnostech zboží nebo charakteru služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,

b) o obchodním jménu a sídle prodávajícího informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

c) o telefonním čísle prodávajícího a o dalších údajích, které jsou důležité pro kontakt kupujícího s prodávajícím, zejména adresu jeho elektronické pošty, informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

d) o adrese prodávajícího, na níž může kupující uplatnit reklamaci zboží nebo služby, podat stížnost nebo jiný podnět informoval v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

e) o celkové ceně zboží nebo služby včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní nebo pokud vzhledem k povaze zboží nebo služby nelze cenu přiměřeně určit předem, způsob vypočítá, jakož io nákladech na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky, nebo pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem o skutečnosti, že kupující je bude povinen uhradit informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,

f) o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, o lhůtě, do které se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, o informaci o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů kupujícího informoval v příslušných článcích těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

g) o informaci o právu kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, o podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

h) o poskytnutí formuláře na odstoupení od kupní smlouvy informoval v čl. 10 a v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího; prodávající zároveň poskytl samotný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího

i) o informaci, že pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ponese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu podle 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dále jen “ Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku „), a pokud odstoupí od kupní smlouvy i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

j) o povinnosti kupujícího uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění podle § 10 odst. Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, pokud kupující odstoupí od smlouvy o službách poté, co udělil prodávajícímu výslovný souhlas podle § 4 odst. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

k) o okolnostech, za kterých kupující ztrácí právo na odstoupení od smlouvy informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

l) o poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služby dle ust. § 622 a 623 občianskeho zákonníka SR informoval v čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

m) o existenci a podrobnostech záruky poskytované výrobcem nebo prodávajícím podle přísnějších zásad jako stanoví ust. § 502 občianskeho zákonníka SR, pokud ji výrobce nebo prodávající poskytuje, jakož i informaci o existenci a podmínkách pomoci a službách poskytovaných kupujícímu po prodeji zboží nebo poskytnutí služby, pokud se taková pomoc poskytuje informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a čl. 9 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

n) o úkonech potřebných k uzavření kupní smlouvy tak, že tyto potřebné úkony popsal v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího

o) alternativní řešení sporů

 

2.7. Pokud prodávající nesplnil informační povinnost o úhradě dodatečných poplatků nebo jiných nákladů podle bodu 2.6. písm. e) těchto obchodních a reklamačních podmínek nebo o nákladech na vrácení zboží podle bodu 2.6. písm. i) těchto obchodních a reklamačních podmínek, kupující není povinen tyto dodatečné náklady nebo poplatky uhradit.

 

3. Práva a povinnosti prodávajícího

 

3.1. Prodávající je povinen:

 

a) dodat na základě objednávky potvrzené akceptací kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a lhůtě a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,

b) zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy SR,

c) neprodleně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním zboží poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvanlivém nosiči, například prostřednictvím e-mailu. Potvrzení musí obsahovat všechny informace uvedené v bodě 2.6. včetně formuláře na odstoupení od kupní smlouvy.

d) předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy SR (návody v českém jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).

 

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

 

3.3. Pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen prodávající dodat zboží kupujícímu ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě nebo určené těmito obchodními a reklamačními podmínkami nebo za dohodnutou kupní cenu, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). Odstoupit od kupní smlouvy nebo stornovat objednávku může kupující doručením e-mailu. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, vrátí prodávající již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy resp. stornování objednávky kupujícímu na jím určený účet, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě, že kupující v přiměřené lhůtě nepřijme náhradní plnění nabízené prodávajícím ani neodstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy av případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, prodávající je povinen vrátit již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.

 

4. Práva a povinnosti kupujícího

 

4.1. Kupující byl prodávajícím seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu.

 

4.2. Kupující je povinen:

a) převzít objednané a dodané zboží,

b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,

c) potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.3. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami.

 

5. Dodací a platební podmínky

 

5.1. Obvyklá dostupnost zboží je uvedena u každého zboží na internetové stránce elektronického obchodu.

 

5.2. Pokud se prodávající a kupující v kupní smlouvě dohodnuto jinak, prodávající je povinen dodat věc kupujícímu neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud prodávající nesplnil svůj závazek dodat věc ve lhůtě podle první věty, kupující ho vyzve, aby dodal věc v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.

 

5.3. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží i před uplynutím lhůty pro dodání zboží dohodnuté v kupní smlouvě.

 

5.4. Zobrazení zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající je pouze ilustrativní. Váha, rozměry a ostatní údaje o zboží obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího umístěnými na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího jsou udávané výrobcem a mohou se lišit od skutečnosti o ± 1% z uvedené hodnoty.

 

5.5. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnuto v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v čase před doručováním zboží (dále jen „Místo“). Kupující je povinen převzít zboží v časovém rozsahu, které je prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnuto v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v čase před doručováním zboží (dále jen „Časový rozsah“).

 

5.6. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na Místo a v Časovém rozsahu, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Třetí osoba oprávněná k převzetí zboží je povinna předložit prodávajícímu kopii akceptace objednávky. Zboží se považuje za dodané a převzatý okamžikem doručení zboží kupujícímu. Doručením zboží kupujícímu se rozumí dodání zboží na Místo, jeho převzetí kupujícím nebo třetí osobou zplnomocněnou kupujícím a podpis protokolu o doručení a předání zboží kupujícím nebo třetí osobou zplnomocněnou kupujícím.

 

5.7. Pokud bude nutné dodání zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na Místě a v Časovém rozsahu nebo v případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od kupní smlouvy nepřevezme zboží do 7 dnů po marném uplynutí Časového rozsahu, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení zboží na Místo.

 

5.8. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal ihned po doručení v přítomnosti zástupce prodávajícího. V případě zjištění existence vady zboží je zástupce prodávajícího povinen umožnit kupujícímu vyhotovit záznam o rozsahu a povaze vady zboží, jehož správnost potvrdí zástupce prodávajícího. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně kupující odmítnout převzít dodané zboží s vadou nebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně ve smyslu čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího nebo určené osoby. V případě, že kupující odmítne převzít dodané zboží s vadou, všechny účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese prodávající.

 

5.9. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 5.2. těchto obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího určený kupujícím.

 

5.10. Doručení zboží zajišťuje kurýr Direct Parcel Distribution SK, s. r. o., se sídlem Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava, oddíl: Sro, vložka č. 26367 / B, kde při objednávce do 5200 CZK s DPH včetně je účtován poplatek za dopravu ve výši 200 CZK s DPH při doručení do České republiky. Při objednávce nad 5200 CZK s DPH nese náklady na dopravu prodávající.

 

6. Kupní cena

 

6.1. Kupní cena za zboží dohodnutá v kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím je uvedena v akceptaci objednávky (dále jen „kupní cena“). Pokud je kupní cena uvedená v potvrzení doručení objednávky vyšší než cena za identické zboží uvedená v nabídce elektronického obchodu v době odeslání objednávky kupujícím, prodávající doručí kupujícímu elektronickou zprávu s informací o nabídce nové kupní ceny v jiné výšce, která se považuje za návrh prodávajícího na uzavření nové kupní smlouvy, který musí kupující výslovně potvrdit e-mailem nebo písemně, aby došlo k platnému uzavření kupní smlouvy.

 

6.2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v akceptaci objednávky nebo na internetové stránce prodávajícího v době před převzetím zboží. Kupující může místo toho zvolit způsob platby „na dobírku“, kde je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží hotovostně při přebírání zboží.

 

6.3. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

 

6.4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

 

6.5. V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu do momentu dodání zboží na Místo a strany se nedohodly na zaplacení kupní ceny za zboží ve splátkách, prodávající je oprávněn odepřít dodání zboží kupujícímu.

 

7. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

 

7.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

 

7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy kupující nebo třetí osoba zmocněná kupujícím převezme zboží od prodávajícího nebo od jeho zástupce, pověřeného doručit zboží nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

 

8. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

8.1. Pokud jde o vadu zboží, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

8.2. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

8.3. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadný, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

8.4. Pokud jde o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

8.5. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

8.6. Prodávající poučil kupujícího o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 občianského zákonníka (bod 8.1. až 8.3. Těchto obchodních a reklamačních podmínek) a právech, které mu vyplývají z ust. § 623 občianského zákonníka (bod 8.4. až 8.5. Těchto obchodních a reklamačních podmínek) tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je přečíst v době před odesláním objednávky.

8.7. Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu platných předpisů SR a kupující je povinen reklamaci uplatnit u prodávajícího nebo u určené osoby.

 

8.8. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád prodávajícího, tedy čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Kupující byl řádně seznámen s reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (dále jen „Zákon“) v době před uzavřením kupní smlouvy tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si v době před odesláním objednávky přečíst jejich.

8.9. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

8.10. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího zodpovědnost za vadu zboží týkající se pouze zboží, které vykazuje vady, za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

8.11. Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci v sídle prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona tak, že doručí zboží do sídla prodávajícího a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit své právo podle bodů 8.1. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (dále jen „Oznámení o uplatnění reklamace“) např. ve formě vyplněného formuláře na uplatnění reklamace, který je umístěn na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží při jeho zasílání na reklamaci pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Kupující je povinen ve sdělení o uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží; kupující zároveň uvede, které ze svých práv vyplývajících z ust. § 622 a 623 občianského zákonníka SR uplatňuje.

8.12. Reklamační řízení týkající se zboží, které se dá doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativní všechny následující podmínky:

a) doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu,

b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu nebo určené osobě,

 

8.13. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit reklamované vady zboží a ještě jednou poučí spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z bodu 8.1. až 8.3. těchto obchodních a reklamačních podmínek (ust. § 622 občianského zákonníka SR) a právech, které mu vyplývají z bodu 8.4. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (ust. § 623 občianského zákonníka SR). Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

8.14. Kupující je oprávněn rozhodnout se, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občianského zákonníka SR uplatňuje a zároveň je povinen neprodleně informaci o svém rozhodnutí doručit prodávajícímu. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občianského zákonníka SR uplatňuje je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

8.15. Kupující nemá právo uplatnit právo odpovědnosti za vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

8.16. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiný bezvadný zboží se stejnými nebo lepšími parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

8.17. Prodávající neodpovídá za vady zboží:

a) pokud jde o zjevnou vadu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou neoznámil zástupci prodávajícího v souladu s bodem 5.8. těchto reklamačních a obchodních podmínek,

b) jestliže kupující neuplatnil své právo týkající se odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží do konce záruční doby zboží,

c) pokud je vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,

d) pokud vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,

e) pokud vada zboží vznikla neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

f) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami obvyklého používání zboží,

g) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,

h) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,

i) pokud vada zboží vznikla neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou
či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci

j) pokud vada zboží vznikla zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

 

8.18. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

a) předáním opraveného zboží,

b) výměnou zboží,

c) vrácením kupní ceny zboží,

d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

e) písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,

f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.19. Prodávající je povinen o způsobu určení vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby. O výsledku vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a zároveň mu bude spolu se zbožím, resp. prostřednictvím e-mailu doručen doklad o vyřízení reklamace.

8.20. Na kosmetický zboží se vztahuje zákonná záruční doba odpovídající povaze zboží a začíná běžet po doručení výrobku kupujícímu.

8.21. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

8.22. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uvedena informace o výměně zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

8.23. Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 8.14. těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:

a) prodávající zajistí odstranění vady, nebo

b) prodávající vadné zboží vymění.

8.24. Pokud jde o odstranitelnou vadu a kupující neurčí neprodleně podle bodu 8.14. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jaký způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí odstraněním vady.

8.25. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 8.14. těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:

a) výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších parametrů, nebo

b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiný, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží.

 

8.26. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady a kupující neprodleně neurčí podle bodu 8.14. těchto reklamačních a obchodních podmínek, jakým způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů.

8.27. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve sdělení o uplatnění reklamace a v potvrzení o uplatnění reklamace zboží dle bodu 8.14. těchto reklamačních a obchodních podmínek.

8.28. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.

8.29. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

8.30. Ustanovení čl. 8 těchto reklamačních a obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona.

8.31. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na povahu prodávaného zboží (kosmetické produkty) musí být zboží skladován při teplotách od 5 do 25 ° C.

 

9. Osobní údaje a jejich ochrana

9.1. Jak shromažďujeme vaše osobní údaje: Provozovatel zpracovává vaše osobní údaje, mimo jiné, v následujících případech:

– pokud nás kontaktujete přímo, např. prostřednictvím domovské stránky provozovatele s cílem požádat o informace o produktech Colbert MD a NYDG Skincare

– pokud nakupujete produkt nebo službu přímo od nás

– pokud udělíte souhlas na marketingovou komunikaci s vaší osobou

Pokud poskytujete údaje jménem někoho jiného, ​​musíte zajistit, aby mu byly dříve poskytnuty tyto zásady ochrany osobních údajů. Pokud jste mladší 16 let, prosím neposkytujte nám žádné vaše údaje, pokud k tomu nemáte souhlas vašeho rodiče nebo poručníka. Prosím pomozte nám průběžně aktualizovat vaše údaje tím, že nás budete informovat o jakýchkoli změnách vašich kontaktních údajů nebo preferencí.

9.2. Jaké údaje mohou být o vás shromažďovány: mohou být o vás shromažďovány následující druhy údajů

– kontaktní údaje – jméno, titul, iniciály, adresa, telefonní čísla, e-mailová adresa,

– osobní informace – datum narození / věk, upřednostněn kontaktní kanál, jméno,

– používání stránky a komunikace – jak používáte naše stránky a zda otevíráte nebo předáváte naši komunikaci, včetně informací shromážděných prostřednictvím souborů cookies a jiných sledovacích technologií,

– údaje o prodeji a službách – informace týkající se nákupů, včetně ID zákazníka, podpory, stížností a reklamací.

9.3. Jak mohou být použity vaše údaje:

Použití osobních údajů podle předpisů EU o ochraně údajů musí být založeno na jednom z více právních základů a vyžaduje se od nás, abychom určili právní základ v souvislosti s každým použitím uvedeným v těchto zásadách ochrany. Právní základy, které používáme na zdůvodnění každého použití vašich údajů, uvádíme vedle použití.

Zákaznická podpora a marketing – reagovat na dotazy a přinášet vám novinky a nabídky

Prodejce shromažďuje kontaktní údaje, osobní informace, údaje o historii zákazníka, použití stránky a komunikace a může používat údaje o prodeji s cílem určit, které novinky a nabídky vás s největší pravděpodobností zaujmou a kontaktovat vás v souvislosti s těmito nabídkami vašim marketingovými preferencemi .

Zdůvodnění použití: Souhlas, oprávněný zájem

Marketingový souhlas může být kdykoli odvolán s účinkem do budoucnosti. Zákazník může také namítat vůči zpracovávání pro přímé marketingové účely.

 

Prodej produktů – zpracovat vaše objednávky

Provozovatel získává kontaktní údaje, osobní informace a to za účelem plnění kupních smluv vytvořených na e-shopu stránky www.colbertmd.sk/.cz/.at.

Poskytnutí osobních údajů za účelem prodeje je smluvní požadavkem; jejich neposkytnutí má vliv na správné plnění smlouvy, případně jej může zcela znemožnit.

Zdůvodnění použití: Plnění smlouvy, oprávněný zájem

 

Volba: Zákazník může kdykoliv namítat proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace.

Přenos třetím stranám

Osobní údaje mohou být přeneseny třetím stranám, přičemž je zajištěna existence právního základu na daný přenos.

Vaše osobní údaje mohou být přeneseny následujícím subjektům:

Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. – doručení objednávek

Pay Solutions, a.s. – zpracování plateb

First Data Slovakia, s.r.o. – zpracování plateb

SORUDAN Solutions, s.r.o. – společnost poskytující IT údržbu stránky www.colbertmd.sk/.cz/.at

Ačkoli není možné zaručit, že přenos dat prostřednictvím internetu nebo domovské stránky bude bez kybernetických útoků, my a naši subdodavatelé a obchodní partneři usilovně pracujeme na udržování fyzických, elektronických a procesních záruk na ochranu vašich údajů v souladu s příslušnými požadavky na ochranu osobních údajů.

Všechny vaše údaje jsou uloženy na bezpečných serverech (nebo v bezpečných trvalých záznamech) nás a našich subdodavatelů nebo obchodních partnerů a jsou přístupné a používané na základě našich bezpečnostních politik a standardů (nebo ekvivalentních standardů našich subdodavatelů nebo obchodních partnerů).

9.4. Jak zachováváme bezpečnost vašich dat:

Využíváme různé bezpečnostní opatření, s cílem pomoci chránit a zachovávat bezpečnost, integritu a dostupnost vašich dat.

Mimo jiné využíváme opatření, jako je:

– přísně omezen osobní přístup k vašim datům na bázi „potřeby poznání“ a jen pro komunikován účel,

– přenos shromážděných údajů pouze v kódované podobě,

– použití firewall na IT systémy na zakázání neoprávněného přístupu např. ze strany hackerů

V případech, kde jsme vám poskytli (nebo kde jste si zvolili) heslo, které umožňuje získat přístup do některých částí naší domovské stránky, kterou provozujeme, jste zodpovědný za zachování utajení hesla a dodržování jiných bezpečnostních postupů, o kterých vás informujeme. Žádáme vás, abyste heslo s nikým nesdíleli.

 

9.5. Jak dlouho uchováváme vaše údaje:

Vaše údaje uchováváme jen tak dlouho, dokud je to nutné pro účel, pro který jsme je získali, a jakékoliv jiné dovoleno související účely (například v případech, kdy je to relevantní pro obranu nároku proti nám). Takže pokud jsou údaje použity pro dva účely, ponecháme si je až do vypršení účelu s delší lhůtou, ale přestaneme je používat pro účel s kratší lhůtou, jakmile tato lhůta vyprší.

Přístup k vašim údajům omezujeme na ty osoby, které je potřebují používat pro relevantní účel.

Naše doby uchovávání vycházejí z obchodních potřeb a vaše údaje, které již nejsou potřebné, jsou buď nezvratně anonymizovány (a anonymizované údaje mohou být uchovávány) nebo bezpečně zlikvidovány.

Použití na zákaznickou podporu a marketing: Ve vztahu k vašim údajům používaným pro účely zákaznické podpory a marketingu si můžeme vaše údaje ponechat pro tento účel až do odvolání souhlasu, kterým jste nám naposledy poskytli souhlas ke zpracování za tímto účelem.

Použití na plnění smlouvy týkající se prodeje: Ve vztahu k vašim údajům používaným k plnění jakékoliv smluvní povinnosti vůči vám si můžeme ponechat tyto údaje po dobu trvání platnosti smlouvy, plus 10 let na následné řešení jakýchkoli dotazů nebo nároků.

V případech, kde se uvažuje nad uplatněním nároků: ve vztahu k jakýmkoli údajům v případech, kde se důvodně domníváme, že bude třeba bránit se nebo žalovat nebo uplatnit nárok vůči vám, nám nebo třetí straně, si můžeme ponechat tyto údaje tak dlouho, dokud je možné uplatňovat tento nárok.

9.6. Kontakt na nás, vaše práva týkající se ochrany údajů a vaše právo na stížnost adresovanou orgánu pro ochranu údajů

 

máte právo:

– požadovat od nás, abychom vám poskytli další podrobnosti o použití vašich údajů z naší strany,

– získat přístup k vašim osobním údajům a kopii údajů, které jste nám poskytli,

– získat od nás osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné formě a v případech, kde je to technicky proveditelné – přenesli tyto údaje jinému provozovateli bez omezení, pokud je zpracování vašich dat založené na vašem souhlasu nebo smlouvě a je prováděno automatizovanými prostředky,

– požadovat od nás, abychom aktualizovali jakékoli nepřesnosti v údajích, které uchováváme,

– požadovat od nás, abychom vymazali jakékoliv údaje, na jejichž použití už nemáme právní základ,

– v případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu a ve vztahu k jakémukoliv přímému marketingu, odvolat váš souhlas s účinkem do budoucna tak, abychom ukončili předmětné zpracování,

– namítat proti jakémukoliv zpracování, včetně profilování, na základě oprávněných zájmů, z důvodu vaší konkrétní situace, pokud naše důvody pro provedení daného zpracování nepřevažují nad vašimi právy ochrany údajů,

– požadovat od nás, abychom omezili způsob použití vašich údajů z naší strany, např. průběhu šetření stížnosti.

Vaše uplatnění těchto práv podléhá určitým výjimkám v zájmu zajištění veřejného zájmu (např. Prevence nebo odhalení trestného činu), našich zájmů (např. Důvěrnost uznané zákonem) nebo práv a svobod jiných. Pokud uplatníte kterékoliv z těchto práv, ověříme vaše oprávnění a budeme reagovat bez zbytečného odkladu, ale nejpozději do jednoho měsíce. Ve složitých případech nebo v okamžiku přijetí mnohých žádostí může být tato lhůta prodloužena o další dva měsíce, o čemž vás budeme informovat.

Pokud jste nespokojen s použitím vašich údajů z naší strany nebo naší reakcí na jakékoli uplatnění těchto práv, máte právo na stížnost adresovanou vašemu úřadu na ochranu osobních údajů https://www.dataprotection.gov.sk.

Na ochranu osobních údajů se vztahuje zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaných v zbierke zákonov SR.

 

10. Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Pokud prodávající nemůže splnit své povinnosti vyplývající mu z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v objednávce, prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím .

10.2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a násl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který není na hmotném nosiči, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. §3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.3. Kupující má právo v této lhůtě po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

10.4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet v den, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se

a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, ode dne převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,

b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, ode dne převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

c) na základě smlouvy zboží dodává opakovaně v určeném období ode dne převzetí prvního dodaného zboží.

10.5. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

10.6. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy, nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo pomocí formuláře, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle ust. § 7 odst. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.7. Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat informace požadované ve formuláři odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu kupujícího.

10.8. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil. Od kupujícího nelze požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v ust. § 9 odst. 3, ust. § 10 odst. 3 a 5 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo k úplnému poskytnutí služby.

10.9. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele nebo ho předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

10.10. Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívaný.

10.11. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků . Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek před tím, než mu je doručeno zboží nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

10.12. Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající souhlasil, že je bude snášet sám nebo pokud nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

10.13. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.14. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.

10.15. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je používán, poškozený nebo neúplný, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu:

a) hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve smyslu ust. § 457 občianskeho zákonníka SR ve skutečné výši

b) náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulovány dle ceníku pro pozáruční servis zboží. Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek prodávajícímu uhradit prodávajícímu náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

10.16. V souladu s ust. § 7 odst. 6 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

– prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

– prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

– prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

– poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy

– prodej zboží, který byl v době po uzavření smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího kupujícímu smontovaný, složený nebo použitý takovým způsobem, že jeho opětovné uvedení do původního stavu prodávajícím nelze bez vynaložení zvýšeného úsilí a zvýšených nákladů, např. složený nebo smontovaný nábytek apod.

10.17. Ustanovení čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

11.2. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna ve formě e-mailových zpráv.

11.3. Na vztahy neupravené těmito obchodními a reklamačními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občianskeho zákonníka SR, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.4. Případné spory mezi prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Slovenská obchodná inšpekcia nebo spor řešit prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Prodávající doporučuje Kupujícímu nejprve využít kontakt na prodávajícího pro vyřešení vzniklé situace dříve, než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu.

11.5. Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

11.6. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se s těmito obchodními a reklamačními podmínkami seznámil, přečetl je, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

Příloha č. 1

Formulář pro odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout zde

Updating…
  • Žádné produkty v košíku.