Reklamační řád

Tento reklamační řád upřesňuje postup spotřebitele v případě, že i přes veškeré úsilí společnosti Wise solutions, s.r.o. nabídnout spotřebiteli výrobek splňující požadavky na kvalitu stanovenou normami platnými v Slovenské republice i v celé EU, vznikne na straně spotřebitele oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného výrobku.

Článek 1
Výběr výrobku a údržba

Hlavní předpoklad pro úspěšné užívání zakoupeného výrobku je jeho správný výběr. Zvolený druh a účelovost výrobku by měly přesně odpovídat potřebám spotřebitele. Nevhodně zvolený druh, zda účelovost výrobku nemohou být důvodem k pozdější reklamaci. Dalším důležitým předpokladem pro zachování dobrého stavu výrobku a jeho funkčnosti v průběhu užívání je jeho správné skladování s ohledem na povahu prodávaného zboží (kosmetické produkty), tedy skladování při teplotách od 5 do 25 ° C.

Článek 2
Odpovědnost za vady prodané věci

Prodávaná věc musí mít požadovanou a právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru a musí být bez chyb, zejména musí odpovídat závazným normám. Společnost Wise solutions, s.r.o. odpovídá za chyby, které mají produkty při převzetí spotřebitelem. U produktů prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

Článek 3
Způsob vyřízení reklamace

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení chyby. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by šlo o neodstranitelnou vadu. Prodávající je povinen, pokud reklamaci neposoudí do tří pracovních dnů, výrobek zaslat na vlastní náklady na odborné posouzení. Spotřebitel je povinen předložit reklamovaný výrobek kompletní, řádně vyčištěn, nepremočený a hygienicky nezávadný. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k posouzení výrobek, který nebude splňovat tyto podmínky.

Článek 4
Postup a místo uplatnění reklamace

  1. Kontaktujte nás – Pokud vám bylo doručeno poškozené zboží, neprodleně (nejpozději do 24 hod.) nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu: info@wisesolutions.sk nebo telefonicky na tel. č. +421 905 646 291.
  2. Vyplnění reklamačního protokolu – Na uplatnění reklamace je zákazník povinen vyplnit reklamační protokol, který naleznete zde: reklamační protokol
  3. Zpětné odeslání poškozeného zboží – Reklamované zboží je nutné doručit do sídla prodávajícího, a to buď osobně nebo prostřednictvím pošty nebo kurýra na adresu Wise solutions, s.r.o., Trhová č. 1, 960 01 Zvolen, Slovenská republika. K reklamovanému výrobku musí spotřebitel doložit doklad o zakoupení a reklamační protokol.

Článek 5
Lhůty pro uplatnění reklamace

Záruční lhůta je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí výrobku spotřebitelem. Pokud je na prodávané věci, na obalu nebo v návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí se záruční lhůta před uplynutím této lhůty. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jak se chyba projevila. Další používání výrobku s chybou může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení výrobku a může být důvodem odmítnutí reklamace.

Článek 6
Odstranitelné chyby

Za odstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou lze odstranit opravou, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží. V případě, že se taková chyba vyskytne, má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy je spotřebitel po skončení opravy povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud nemůže spotřebitel pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad výrobek řádně užívat, má právo na výměnu výrobku za jiný, nebo může odstoupit od kupní smlouvy. Opětovně vyskytnutí vady po opravě znamená, že stejná chyba, která byla v záruční lhůtě již nejméně dvakrát odstraňována, se opětovně vyskytne. Větší počet odstranitelných vad výrobku znamená, že výrobek má v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné chyby.

Článek 7
Neodstranitelné chyby

Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze ve stanovené lhůtě odstranit a která brání tomu, aby mohl být výrobek řádně používán. V případě, že jde o neodstranitelnou vadu, má zákazník právo na výměnu výrobku za nový bezvadný, nebo odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz.

V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání výrobku (např. estetické chyby) a spotřebitel nežádá výměnu výrobku, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Při poskytování slevy se bude brát v úvahu charakter chyby, stupeň a způsob opotřebení výrobku, délka a míra jeho užívání i možnosti jeho dalšího používání.

Tento reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., Ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník), zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Nabývá účinnosti dnem 01.08.2019

Updating…
  • Žádné produkty v košíku.