Osobní údaje a jejich ochrana

1. Jak shromažďujeme vaše osobní údaje: Provozovatel zpracovává vaše osobní údaje, mimo jiné, v následujících případech:

 • pokud nás kontaktujete přímo, např. prostřednictvím domovské stránky provozovatele s cílem požádat o informace o produktech Colbert MD a NYDG Skincare
 • pokud nakupujete produkt nebo službu přímo od nás
 • pokud udělíte souhlas na marketingovou komunikaci s vaší osobou

Pokud poskytujete údaje jménem někoho jiného, ​​musíte zajistit, aby mu byly dříve poskytnuty tyto zásady ochrany osobních údajů. Pokud jste mladší 16 let, prosím neposkytujte nám žádné vaše údaje, pokud k tomu nemáte souhlas vašeho rodiče nebo poručníka. Prosím pomozte nám průběžně aktualizovat vaše údaje tím, že nás budete informovat o jakýchkoli změnách vašich kontaktních údajů nebo preferencí.

2. Jaké údaje mohou být o vás shromažďovány: mohou být o vás shromažďovány následující druhy údajů

 • kontaktní údaje – jméno, titul, iniciály, adresa, telefonní čísla, e-mailová adresa,
 • osobní informace – datum narození / věk, upřednostněn kontaktní kanál, jméno,
 • používání stránky a komunikace – jak používáte naše stránky a zda otevíráte nebo předáváte naši komunikaci, včetně informací shromážděných prostřednictvím souborů cookies a jiných sledovacích technologií,
 • údaje o prodeji a službách – informace týkající se nákupů, včetně ID zákazníka, podpory, stížností a reklamací.

3. Jak mohou být použity vaše údaje:

Použití osobních údajů podle předpisů EU o ochraně údajů musí být založeno na jednom z více právních základů a vyžaduje se od nás, abychom určili právní základ v souvislosti s každým použitím uvedeným v těchto zásadách ochrany. Právní základy, které používáme na zdůvodnění každého použití vašich údajů, uvádíme vedle použití.

Zákaznická podpora a marketing – reagovat na dotazy a přinášet vám novinky a nabídky

Prodejce shromažďuje kontaktní údaje, osobní informace, údaje o historii zákazníka, použití stránky a komunikace a může používat údaje o prodeji s cílem určit, které novinky a nabídky vás s největší pravděpodobností zaujmou a kontaktovat vás v souvislosti s těmito nabídkami vašim marketingovými preferencemi .

Zdůvodnění použití: Souhlas, oprávněný zájem

Marketingový souhlas může být kdykoli odvolán s účinkem do budoucnosti. Zákazník může také namítat vůči zpracovávání pro přímé marketingové účely.

Prodej produktů – zpracovat vaše objednávky

Provozovatel získává kontaktní údaje, osobní informace a to za účelem plnění kupních smluv vytvořených na e-shopu stránky www.colbertmd.sk/.cz/.at.

Poskytnutí osobních údajů za účelem prodeje je smluvní požadavkem; jejich neposkytnutí má vliv na správné plnění smlouvy, případně jej může zcela znemožnit.

Zdůvodnění použití: Plnění smlouvy, oprávněný zájem

Volba: Zákazník může kdykoliv namítat proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace.

Přenos třetím stranám

Osobní údaje mohou být přeneseny třetím stranám, přičemž je zajištěna existence právního základu na daný přenos.

Vaše osobní údaje mohou být přeneseny následujícím subjektům:

 • Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. – doručení objednávek
 • Pay Solutions, a.s. – zpracování plateb
 • First Data Slovakia, s.r.o. – zpracování plateb
 • SORUDAN Solutions, s.r.o. – společnost poskytující IT údržbu stránky www.colbertmd.sk/.cz/.at

Ačkoli není možné zaručit, že přenos dat prostřednictvím internetu nebo domovské stránky bude bez kybernetických útoků, my a naši subdodavatelé a obchodní partneři usilovně pracujeme na udržování fyzických, elektronických a procesních záruk na ochranu vašich údajů v souladu s příslušnými požadavky na ochranu osobních údajů.

Všechny vaše údaje jsou uloženy na bezpečných serverech (nebo v bezpečných trvalých záznamech) nás a našich subdodavatelů nebo obchodních partnerů a jsou přístupné a používané na základě našich bezpečnostních politik a standardů (nebo ekvivalentních standardů našich subdodavatelů nebo obchodních partnerů).

4. Jak zachováváme bezpečnost vašich dat:

Využíváme různé bezpečnostní opatření, s cílem pomoci chránit a zachovávat bezpečnost, integritu a dostupnost vašich dat.

Mimo jiné využíváme opatření, jako je:

 • přísně omezen osobní přístup k vašim datům na bázi „potřeby poznání“ a jen pro komunikován účel,
 • přenos shromážděných údajů pouze v kódované podobě,
 • použití firewall na IT systémy na zakázání neoprávněného přístupu např. ze strany hackerů

V případech, kde jsme vám poskytli (nebo kde jste si zvolili) heslo, které umožňuje získat přístup do některých částí naší domovské stránky, kterou provozujeme, jste zodpovědný za zachování utajení hesla a dodržování jiných bezpečnostních postupů, o kterých vás informujeme. Žádáme vás, abyste heslo s nikým nesdíleli.

5. Jak dlouho uchováváme vaše údaje:

Vaše údaje uchováváme jen tak dlouho, dokud je to nutné pro účel, pro který jsme je získali, a jakékoliv jiné dovoleno související účely (například v případech, kdy je to relevantní pro obranu nároku proti nám). Takže pokud jsou údaje použity pro dva účely, ponecháme si je až do vypršení účelu s delší lhůtou, ale přestaneme je používat pro účel s kratší lhůtou, jakmile tato lhůta vyprší.

Přístup k vašim údajům omezujeme na ty osoby, které je potřebují používat pro relevantní účel.

Naše doby uchovávání vycházejí z obchodních potřeb a vaše údaje, které již nejsou potřebné, jsou buď nezvratně anonymizovány (a anonymizované údaje mohou být uchovávány) nebo bezpečně zlikvidovány.

Použití na zákaznickou podporu a marketing: Ve vztahu k vašim údajům používaným pro účely zákaznické podpory a marketingu si můžeme vaše údaje ponechat pro tento účel až do odvolání souhlasu, kterým jste nám naposledy poskytli souhlas ke zpracování za tímto účelem.

Použití na plnění smlouvy týkající se prodeje: Ve vztahu k vašim údajům používaným k plnění jakékoliv smluvní povinnosti vůči vám si můžeme ponechat tyto údaje po dobu trvání platnosti smlouvy, plus 10 let na následné řešení jakýchkoli dotazů nebo nároků.

V případech, kde se uvažuje nad uplatněním nároků: ve vztahu k jakýmkoli údajům v případech, kde se důvodně domníváme, že bude třeba bránit se nebo žalovat nebo uplatnit nárok vůči vám, nám nebo třetí straně, si můžeme ponechat tyto údaje tak dlouho, dokud je možné uplatňovat tento nárok.

6. Kontakt na nás, vaše práva týkající se ochrany údajů a vaše právo na stížnost adresovanou orgánu pro ochranu údajů

máte právo:

 • požadovat od nás, abychom vám poskytli další podrobnosti o použití vašich údajů z naší strany,
 • získat přístup k vašim osobním údajům a kopii údajů, které jste nám poskytli,
 • získat od nás osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné formě a v případech, kde je to technicky proveditelné – přenesli tyto údaje jinému provozovateli bez omezení, pokud je zpracování vašich dat založené na vašem souhlasu nebo smlouvě a je prováděno automatizovanými prostředky,
 • požadovat od nás, abychom aktualizovali jakékoli nepřesnosti v údajích, které uchováváme,
 • požadovat od nás, abychom vymazali jakékoliv údaje, na jejichž použití už nemáme právní základ,
 • v případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu a ve vztahu k jakémukoliv přímému marketingu, odvolat váš souhlas s účinkem do budoucna tak, abychom ukončili předmětné zpracování,
 • namítat proti jakémukoliv zpracování, včetně profilování, na základě oprávněných zájmů, z důvodu vaší konkrétní situace, pokud naše důvody pro provedení daného zpracování nepřevažují nad vašimi právy ochrany údajů,
 • požadovat od nás, abychom omezili způsob použití vašich údajů z naší strany, např. průběhu šetření stížnosti.

Vaše uplatnění těchto práv podléhá určitým výjimkám v zájmu zajištění veřejného zájmu (např. Prevence nebo odhalení trestného činu), našich zájmů (např. Důvěrnost uznané zákonem) nebo práv a svobod jiných. Pokud uplatníte kterékoliv z těchto práv, ověříme vaše oprávnění a budeme reagovat bez zbytečného odkladu, ale nejpozději do jednoho měsíce. Ve složitých případech nebo v okamžiku přijetí mnohých žádostí může být tato lhůta prodloužena o další dva měsíce, o čemž vás budeme informovat.

Pokud jste nespokojen s použitím vašich údajů z naší strany nebo naší reakcí na jakékoli uplatnění těchto práv, máte právo na stížnost adresovanou vašemu úřadu na ochranu osobních údajů https://www.dataprotection.gov.sk.

Na ochranu osobních údajů se vztahuje zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaných v zbierke zákonov SR.

Updating…
 • Žádné produkty v košíku.