Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok upresňuje postup spotrebiteľa v prípade, že aj napriek všetkému vynaloženému úsiliu spoločnosti Wise solutions, s.r.o. ponúknuť spotrebiteľovi výrobok spĺňajúci požiadavky na kvalitu stanovenú normami platnými v Slovenskej republike ako aj v celej EÚ, vznikne na strane spotrebiteľa oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby predávaného výrobku.

Článok 1
Výber výrobku a údržba

Hlavný predpoklad pre úspešné užívanie zakúpeného výrobku je jeho správny výber. Zvolený druh a účelovosť výrobku by mali presne zodpovedať potrebám spotrebiteľa. Nevhodne zvolený druh, či účelovosť výrobku nemôžu byť dôvodom na neskoršiu reklamáciu. Ďalším dôležitým predpokladom na zachovanie dobrého stavu výrobku a jeho funkčnosti v priebehu užívania je jeho správne skladovanie s ohľadom na povahu predávaného tovaru (kozmetické produkty), teda skladovanie pri teplotách od 5 do 25°C.

Článok 2
Zodpovednosť za chyby predanej veci

Predávaná vec musí mať požadovanú a právnymi predpismi stanovenú kvalitu, množstvo, mieru a musí byť bez chýb, najmä musí zodpovedať záväzným normám. Spoločnosť Wise solutions, s.r.o. zodpovedá za chyby, ktoré majú produkty pri prevzatí spotrebiteľom. Pri produktoch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Článok 3
Spôsob vybavenia reklamácie

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú chybu. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neposúdi do troch pracovných dní, výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. Spotrebiteľ je povinný predložiť reklamovaný výrobok kompletný, riadne vyčistený, nepremočený a hygienicky nezávadný. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevziať na posúdenie výrobok, ktorý nebude spĺňať tieto podmienky.

Článok 4
Postup a miesto uplatnenia reklamácie

  1. Kontaktujte nás – Ak vám bol doručený poškodený tovar, bezodkladne (najneskôr do 24 hod.) nás prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailu: info@wisesolutions.sk alebo telefonicky na tel. č. +421 905 646 291.
  2. Vyplnenie reklamačného protokolu – Na uplatnenie reklamácie je zákazník povinný vyplniť reklamačný protokol, ktorý nájdete na linke: reklamačný protokol
  3. Spätné odoslanie poškodeného tovaru – Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, a to buď osobne alebo prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu Wise solutions, s.r.o., Trhová č. 1, 960 01 Zvolen, Slovenská republika. K reklamovanému výrobku musí spotrebiteľ doložiť doklad o zakúpení a reklamačný protokol.

Článok 5
Lehoty na uplatnenie reklamácie

Záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia výrobku spotrebiteľom. Ak je na predávanej veci, na jej obale, alebo v návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná lehota pred uplynutím tejto lehoty. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa chyba prejavila. Ďalšie používanie výrobku s chybou môže zapríčiniť prehĺbenie chyby, znehodnotenie výrobku a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.

Článok 6
Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú je možné odstrániť opravou bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru. V prípade, že sa takáto chyba vyskytne, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, keď je spotrebiteľ po skončení opravy povinný vec prevziať, sa do záručnej lehoty nepočíta. Ak nemôže spotrebiteľ pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb výrobok riadne užívať, má právo na výmenu výrobku za iný, alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy. Opätovne vyskytnutie sa chyby po oprave znamená, že rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej lehote už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa opätovne vyskytne. Väčší počet odstrániteľných chýb výrobku znamená, že výrobok má v čase uplatnenia reklamácie súčasne najmenej tri odstrániteľné chyby.

Článok 7
Neodstrániteľné chyby

Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno v stanovenej lehote odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný. V prípade, že ide o neodstrániteľnú chybu, má zákazník právo na výmenu výrobku za nový bezchybný, alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie peňazí.

V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu výrobku (napr. estetické chyby) a spotrebiteľ nežiada výmenu výrobku, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pri poskytovaní zľavy sa bude brať do úvahy charakter chyby, stupeň a spôsob opotrebenia výrobku, dĺžka a miera jeho užívania ako aj možnosti jeho ďalšieho používania.

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle zákona č. 40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov (občiansky zákonník), zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Nadobúda účinnosť dňom 01.08.2019

 

Updating…
  • Žiadne produkty v košíku.